logo for mobile
שילוב מנצח: כלכלי, משפטי, עסקי
מומחים בנדל"ן מסחרי
ניסיון עסקי ארוך טווח בנדל"ן מסחרי
ליווי בעסקאות נדל"ן מורכבות
ייעוץ משפטי בראייה עסקית
ניסיון עסקי ארוך טווח בנדל"ן מסחרי
ייצוג משפטי לחברות נדל״ן ויזמים

חיים מזור | משרד עורכי דין | נדל״ן מסחרי ומקרקעין
03-6092883
מס ריבוי דירות – דגשים לפרק י"ב לתקציב המדינה

מס ריבוי דירות – דגשים לפרק י"ב לתקציב המדינה

ביום 21.12.2016 אושר בכנסת חוק ההסדרים אשר במסגרתו נכלל פרק העוסק מס ריבוי דירות. מטרתו כפי שהוצגה לשרים היתה צמצום השפעתם של מחזיקי שלוש דירות ומעלה על רמת מחירי הדירות.

ההצעה קובעת כי בעלי דירה שלישית ומעלה יאלצו לשלם מס של 1% מערך הדירה ועד לתקרת מס של 18,000 ₪ בשנה.

מהות המס:

  1. המנגנון הקבוע בחוק מגדיר כי מי שחייב במס החדש הוא/היא יחיד או זוג ששיעור הבעלות שלהם בדירות הוא249% או יותר ללא תלות באחוז ההחזקה בכל דירה ודירה. לדוגמה, אדם המחזיק בבעלות על עשר דירות כאשר אחוז הבעלות שלו מגיע עד 25% לדירה, מגיע לשיעור החזקה של 250% ולכן ייכנס לתחולת החוק.
  2. חזקת התא המשפחתי קיבלה התייחסות מיוחדת כך ש"על אף האמור בכל דין ובכל הסכם" ייראו יחיד ובן זוגו וילדיהם עד גיל 18 כבעלים אחד. ההגדרה של תא משפחתי לפי חוק זה גוברת אפילו על הסכם ממון בניגוד לפסיקה הנהוגה בעניין (הלכת שלמי ע"א 3178/12).
  3. החוק קובע כי דירות מפוצלות ודירות בנחלה, ייחשבו כדירה אחת וזאת על מנת לתת מענה לבעיה מובנית שהרי לא ניתן למכור רק אחת מהדירות המפוצלות.

יש להדגיש כי חוק ההסדרים בעניין זה, מחריג רק דירות שפוצלו בהתאם לכל דין ולכן דירות שפוצלו ללא היתר עלולות להיות חשופות למס ריבוי דירות.

  1. דירת ירושה שלא הושכרה בשנה שלאחר פטירת המוריש, לא תיחשב כדירת מגורים בשנה הראשונה לאחר פטירת המוריש לצורך חוק זה.
  2. מי שקובע איזו דירה תמוסה הוא מנהל מיסוי מקרקעין, אשר יבחר את הדירה שהמס שישולם בעדה הוא הנמוך ביותר כאשר לרשותו של החייב במס 30 ימים לבחור דירה אחרת שבבעלותו כדירה החייבת. עם זאת, לאחר בחירת הדירה החייבת לא תתאפשר שינוי בחירת הדירה החייבת באותה שנת מס.
  3. הפטור מהמס יינתן למי שיש לו 3 דירות שהערך של שתיים מהן יחד אינו עולה על 1.15 מליון ₪. מעבר לסך של 1.15 מליון ₪ ועד 1.4 מליון ישולם מס מופחת (נמוך מסך של 18,000 ₪ בשנה) לפי נוסחה מיוחדת.
  4. התמריץ למכירת דירות, מופיע בסעיף 148(ג) לחוק וקובע כי מי שימכור דירת מגורים עד ליום 1/10/2017 ומחזיק כאמור מעל 249% בדירות מגורים, יהיה פטור מתשלום מס השבח רטרואקטיבית מתחילת 2017.
  5. תמריץ נוסף למוכרי דירות מגיע בצורת מענק, שיינתן למוכר דירה המחזיק מעל 249%. המענק יגיע כנראה עד לסך של כ-75,000 ₪ בהתאם לקביעת שר האוצר, או בגובה מס השבח של הדירה הנמכרת, לפי הנמוך.

אם אתם בעלים או מנהלים בחברות נדל"ן בעלות נכסים מסחריים ושטחי מסחר, יזמים המקימים פרויקטים מסחריים, מעוניינים בליווי איכותי בעסקת תמ"א 38, לקוחות פרטיים המעוניינים לקנות או למכור דירה, וזקוקים למשרד עו"ד לייצוג, ליווי, ייעוץ, נשמח לעמוד לרשותכם ולספק לכם את כלל השירותים העסקיים והמשפטיים.בעסקאות נדל"ן מסחרי, בוחרים עו"ד מומחה בנדל”ן מסחרי. לתיאום פגישה מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם